Medlemskap

Høring om lokal rusreform i Trondheim

1. juni 2022

Trondheim kommune avholdt høring om lokal rusreform 31. mai 2022. Der stilte Terje Olden og John Melhus i FHN Midt med dette innlegget:

Vi vil først takke for muligheten for å komme med innspill til representantforslaget “Ja til å prøve ut Rusreformen i Trondheim.”

FHN er en brukerorganisasjon på rusfeltet og vår reaksjon er et solid; Ja, la oss prøve ut rusreformen i Trondheim!

Vi har med dette forslaget en unik mulighet til å skape noe nytt, å sette i praksis en politikk som er inkluderende, reduserer skade og redder liv.

Vi tenker at forslaget om en lokal rusreform i Trondheim og opprettelsen av rådgivende enheter for russaker er positivt og kan gi en fantastisk mulighet for å møte mennesker som bruker illegale rusmidler i samme øyehøyde. Her har vi muligheten for å tenke nytt og finne løsninger som bryter med en utdatert politikk som skader mer enn den gjør nytte. Fra straff til hjelp.

En umiddelbar tanke som kommer i denne sammenheng er å skape en platform hvor brukere kan være ærlige om sin rusbruk enten de har utfordringer eller ikke, et sted hvor de ikke bare kan få informasjon men også et sted hvor de kan snakke om deres rusbruk uten å frykte umiddelbare problemer av kontroll, straff eller sanksjoner.

For dette er jo en av de største utfordringene vi har i dag - at brukere holder det skjult - de har ingen de kan snakke med uten frykt for en form for straff. de kan ikke snakke med sin egen fastlege eller annet helsepersonell. Hvorfor? Fordi å snakke om eget rusbruk kan utløse en rekke sanksjoner: tap av førerkort, involvering av barnevernet og å begrense tilgang til smertestillende medisiner har vært typiske reaksjoner 

Vi tenker at opprettelsen av rådgivende enheter kan være en lavterskel måte å bryte hemmeligholdelsen og stigmaet det fører med seg ved å søke hjelp. Alle burde ha tilgang til disse enhetene, Både de som blir pågrepet av politiet for bruk, men også alle andre som har behov for å snakke om sine bekymringer knyttet til sin rusbruk.

Vi tenker derfor at Trondheim kommune bør vurdere å gjøre oppmøte til disse enhetene frivillig og anonymt. 

Oppmøte for en slik enhet kan henvises av politiet, men vi tenker at det kan være mer effektivt hvis dette gjøres anonymt og ikke oppfattes som en slags straff. Det er tross alt utfordrende å straffe med hjelp eller hvis hjelp føles som en straff.

Hvis det vi ønsker er en ærlig samtale med brukeren, er altså anonymitet noe som bør vurderes.

En praktisk løsning for dette er, under en prøveperiode, at politiet kan skrive ut et slags nummerert henvisningskort for oppmøte til enheten. På denne måten får en mulighet for å evaluere effektiviteten av et slikt tiltak.

Vi håper at Trondheim Kommune kan vurdere brukermedvirkning i dette arbeidet og stiller oss til disposisjon for å være med å utvikle en modell for dette arbeidet.

Når det gjelder bruk av såkalte ruskontrakter med ungdom:

Vi anbefaler at arbeidet med såkalte ruskontrakter med ungdom, settes på pause i påvente av en ekstern evaluering og ny vurdering. Det er mye usikkerhet knyttet både til effekt, nytte og kunnskapsgrunnlaget til slike inngripende, langvarige og ikke minst uforholdsmessige tiltak.

Det er også viktig at en evaluering blir gjort på en kvalitetsikret måte, helst av en uavhengig tredjepart - det er utfordrende å basere evaluering på uttalelser fra de som har gjennomgått en slik kontrakt når de blir spurt av de samme myndighetspersonene som som påførte dem dette opplegget til å begynne med. 

Vi har flere forslag til alternative reaksjoner for ungdom som ikke er inngripende - vi utdyper gjerne ved anledning

Vi håper også at samtlige partier, uansett holdning om rusreform på nasjonalt plan, ser nytten av å forsøke dette på lokalt plan og at alle støtter dette forslaget. 

Vi ber også kommunen i deres dialog med politiet, være spesielt oppmerksomme på de nye retningslinjene fra Riksadvokaten,  holder seg oppdatert når det gjelder de siste avgjørelsene fra høyesterett når det gjelder reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler og sikre at rutiner blir overholdt og at reaksjonen både i politiet og i helseapparatet er i tråd med disse.

Vi takker for muligheten til å gi innspill og  ser også frem til å samarbeide med kommunen fremover og vil mer enn gjerne bidra til å finne nye løsninger som kommer alle til gode.

Tilbake til nyheter
crossmenu