Medlemskap

Norge begynner å dele ut gratis heroin - Tidligere rusavhengig: "Dette er et stort skritt"

18. mai 2020

Helsingin Sanomat Arild

Helsingin Sanomat 17. mai 2020: Norge begynner å dele ut gratis heroin til rusavhengige, av Petja Pelli.

In Norwegian and English:

Norge begynner å dele ut gratis heroin - Tidligere rusavhengig: "Dette er et stort skritt"

En mann ser på kameraet i sentrum av Oslo med robuste hodetelefoner rundt halsen. Langs bakgrunnen foran et murbygg er to personer. Den ene sitter ned, den andre på huk. De sitter nede og stikker sprøytenålen i venen.

Synet bak betyr Arild Knutsens egen personlige historie. Han begynte å bruke rusmidler i en alder av 14 år i 1983. På begynnelsen av 1990-tallet bodde han på gata i Oslo.

Knutsen lister opp disse årene uanstrengt. Han har fortalt historien mange ganger.

”I 1991 og 1992 gikk jeg i avgiftning. I 1999 ble jeg interessert i narkotikapolitikk. Jeg grunnla foreningen i 2006. ”

Navnet på foreningen er Association for Humane Drug Policy. Nå, i et telefonintervju i mai 2020, høres Knutsen utrolig lettet ut.

Nesten alle foreningens mål blir realisert i år og neste år.

Norge kan til og med avskaffe straff for bruk av alle rusmidler. Salget forblir straffbart.

I tillegg distribueres gratis heroin daglig til noen av de vanskeligste heroinavhengige i Oslo og Bergen.

"Dette er et flott skritt," sier Knutsen. "Vi har kjempet for disse tingene i mer enn et tiår."

Fikk drivkraften fra det norske regjeringsprogrammet. Regjeringen ledet av Høyre, som er ansvarlig for regjeringskoalisasjonen, inkluderer også det liberale partiet Venstre, som til tross for navnet tilhører det politiske sentrum.

Venstre fikk sine ruspolitiske mål inkludert i regjeringsprogrammet.

Våren 2018 utnevnte regjeringen en gruppe eksperter som skulle utarbeide en ruspolitikk som skulle anta at en narkoman er en pasient som trenger behandling og ikke en kriminell som fortjener straff. Rusreform.

Gruppen ga ut rapporten i desember. Tittelen oppsummerer ideen: “Narkotikareform - fra straff til å hjelpe”.

Thomas Clausen er professor ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og forsker ved Seraf Substance Abuse Research Center.

Clausen var ikke involvert i utarbeidelsen av lovendringsrapporten, men han var involvert i rapporten som ga grunnlaget for heroinbehandling.

Ifølge Clausen valgte lovrapporten en liberal linje selv blant europeere. "Den var basert på den portugisiske modellen."

Portugal avskaffet kriminaliseringen av narkotikabruk i 2001. Avkriminalisering av narkotikabruk er annerledes enn legalisering av narkotika.

Portugal legaliserte ikke narkotika og Norge gjør det ikke.

Avkriminalisering letter imidlertid brukerens posisjon. Den anholdte personen må ikke lenger føres i kriminell journal eller andre vanskeligheter, men må innkalles til et møte der han eller hun vil bli henvist til hjelp.

I Portugal og det norske forslaget gjelder avkriminalisering for alle narkotika.

“Min anbefaling ville vært å finne en slags mellomgrunn. Kanskje avkriminalisere noen medisiner først, men ikke umiddelbart heroin, amfetamin og kokain, sier Clausen.

Høringssvar har blitt sendt inn på rapporten frem til slutten av denne uken. Deretter vil regjeringen lage et lovforslag om saken. Det kan komme endringer underveis, men Clausen mener saken går fremover.

"I det minste er en slags reform i gang."

Et eksperiment innen heroinbehandling er enda mer sikkert. Finansieringen er lovet i fem år. Resultatene blir deretter evaluert og ytterligere beslutninger blir tatt.

Det blir nå satt opp sentre i Oslo og Bergen. En adresse er allerede funnet i Bergen og stillingen som direktør for Oslo-klinikken ble utlyst denne uken.

De første pasientene vil antagelig skrives inn ved årsskiftet.

I Oslo fortsetter den tidligere narkomane og den nåværende narkotikapolitiske aktivisten Knutsen sin tur med fotografen i det Oslo han kjenner.

Det foregår mye handel her under Hausmann-broen i disse dager, synes han. Før samlet narkotikamiljøet seg på jernbanestasjonen. Nå har scenen forskjøvet seg litt.

Teglbygningen huser byens viktigste sikre topp-område, sprøyterommet, som nå er stengt på grunn av coronavirus. Derfor skjer bruken nå foran bygningen, under himmelen.

Knutsens idé om heroinbehandling er:

"Med heroinbehandling gjøres heroin fra et kriminelt og livsfarlig stoff til et livreddende stoff."

Målene er de samme som med ordinær substitusjonsbehandling: Å balansere rusavhengighetens kaotiske liv og redusere helserisiko og behovet for å begå forbrytelser.

Noen kan bytte tilbake til metadon eller buprenorfin etter et par års heroinbehandling, noen kan til og med gå i avgiftning. Det er ingen grense på varigheten av behandlingen.

Ifølge Knutsen vil heroin komme som medisin over grensen om sommeren for å være klar når klinikkene åpner.

Klinikkene vil være åpne hver dag fra morgen til kveld. Rusavhengige velges for behandling når konvensjonell substitusjonsbehandling med for eksempel et syntetisk opioid, metadon, ikke har fungert.

"Det er noen mennesker som buprenorfin og metadon ikke egner seg for," sier Knutsen. "For eksempel for de med mye psykiske problemer og traumer."

De som er valgt for heroinbehandling kommer til klinikken klokka ni om morgenen og får den første dosen heroin om dagen der. De injiserer den selv eller svelger en pille. Heroin blir aldri dispensert fra klinikken, men må brukes på stedet.

Norge tok modellen av Danmark, der et lignende heroinprogram har kjørt i ti år. I Sveits er historien enda lengre.

Dagens andre dose gis på klinikken tidligst seks timer etter den første, på ettermiddagen. Klinikken har en lege og sykepleiere på stedet som fører tilsyn med bruken.

“De høye kostnadene for systemet kommer fra åpningstider og ansatte. Overdoser kan forekomme, og det kan være behov for tre sykepleiere for å hjelpe en pasient, sier forsker Clausen.

I tillegg til pleiepersonalet, er representanter for sosialt arbeid også til stede på sentrene.

Du kan dra en halvtime etter toppen. På ettermiddagen får pasienter en annen dose syntetisk og lengre virkende opioid som virker over natten. Neste morgen begynner det hele på nytt.

Eks-narkoman Knutsen forstår at å dele ut gratis heroin kan høres rart ut. Han sier imidlertid at det er et sunnere alternativ for en viss liten gruppe enn annen substitusjonsbehandling.

“Disse menneskene får en lettelse fra heroin. Og når de får det, går de ikke rett for å kjøpe alkohol eller amfetamin eller kokain på toppen av metadon. "

KNUTSEN og CLAUSEN tror behandlingen vil gjøre livet enklere for den lille gruppen som kommer inn i den. Rundt 300 rusavhengige forventes å komme med.

Fortsatt regner ikke forsker Clausen med å lese overskrifter om sammenbruddet av overdosedødsfall for heroinister.

Knutsen vet at avhengige kan se frem til den nye muligheten uansett hvor mange år. I 2013 var Knutsen allerede en talsmann for human narkotikapolitikk, kjent for hele nasjonen og ble ofte intervjuet av media da han begynte å bruke stoffer igjen.

Hendelseskjeden ble utløst av døden til den eldste sønnen fra kreft.

“Det var en vanskelig tid. Det var vanskelig å finne et formål i livet. Livet var ikke tålelig, sier Knutsen.

Cannabis, amfetamin, benzodiazepiner, morfin og alkohol kom til unnsetning. "Jeg brukte veldig mye stoffer, veldig mye."

Igjen ble Knutsen nykter da sorgen hadde endret form over tid. Den mentale tilstanden begynte å føles mer normal. I 2017 sluttet han. Han gjorde det hjemme og på egenhånd, men for å forbedre helsetilstanden gikk han likevel til rusbehandling.

Flere norske medier gikk for å se ham i rusbehandling.

Knutsen mener historien hans forteller noe essensielt om avhengighet.

“Hvis livet ditt er bra, hvorfor ville du gå rundt der som heroin- eller amfetaminavhengig? Avhengighet viser at du har dypere problemer. Psykiske helseproblemer.”

Derfor anser han det som viktig å endre loven som fjerner straff for bruk. Hvis forbrytelsestemplet fjernes fra narkotikabruk, kan det hende at unge tør å søke hjelp selv når bruk begynner å bli et problem.

På den annen side har kritikere av rusreformen i Norge påpekt at å fjerne kriminalitetsstemplet også kan øke antallet nye brukere, selv om det ikke er noen klare internasjonale forskningsbevis for dette.

I en fersk undersøkelse sa en femtedel av ungdommer i Norge som ikke hadde prøvd cannabis, at de kunne vurdere å gjøre det hvis risikoen for pågripelse forsvinner.

KNUTSEN husker at bruken av cannabis forårsaket isolasjon for ham. "Vennenes foreldre forbød dem å møte meg."

Ved å havne på gata i Oslo, var stigmaet komplett. "Folk så på meg uten nåde, bare sinne i øynene."

Nå i Norge har tidene endret seg. Knutsen ble invitert til å bli med i arbeidsgruppen som forberedte heroinbehandling.

"Helseministeren sier at i Norge blir det ikke gjort noe mer med stoffbrukere uten å konsultere dem selv."

Les artikkelen i den finske avisen Helsingin Sanomat her.

In English:

Norway starts distributing free heroin to drug addicts - Former drug addict: "This is a big step"

A man looks at the camera in the center of Oslo with large headphones around his neck. Along the background in front of a brick building are two people. One sits down, the other squats. They sit down and stick the syringe into the vein.

The view behind Arild Knutsen shows his own personal story. He started using drugs at the age of 14 in 1983. At the beginning of the 1990s he lived on the street in Oslo.

Knutsen lists these years effortlessly. He has told the story many times.

“In 1991 and 1992 I went into drugrehabilitation. In 1999, I became interested in drug policy. I founded the association in 2006. ”

The name of the association is The Association for Humane Drug Policy. Now, in a telephone interview in May 2020, Knutsen sounds incredibly relieved.

Almost all of the association's goals are realized this year and next year.

Norway can even abolish penalties for the use of all drugs. The sale remains punishable.

In addition, free heroin is distributed daily to some of the heroin addicts in Oslo and Bergen.

"This is a great step," says Knutsen. "We have been fighting for these things for more than a decade."

Got the momentum from the Norwegian government program. The government led by the Right, which is responsible for the government coalition, also includes the Liberal Party Left, which despite its name belongs to the political center.

The Left had its drug policy goals included in the government program.

In the spring of 2018, the government appointed a group of experts to prepare a drug policy that would presume that a drug addict is a patient in need of treatment and not a criminal who deserves punishment. Drug policy reform.

The group released the report in December. The title sums up the idea: "Drug reform - from punishment to help".

Thomas Clausen is a professor at the Faculty of Medicine at the University of Oslo and a researcher at the Seraf Substance Abuse Research Center.

Clausen was not involved in the preparation of the law amendment report, but he was involved in the report that provided the basis for heroin treatment.

According to Clausen, the law report chose a liberal line even among Europeans. "It was based on the Portuguese model."

Portugal abolished the criminalization of drug use in 2001. Decriminalization of drug use is different from the legalization of drugs.

Portugal did not legalize drugs and Norway does not.

However, decriminalization facilitates the user's position. The arrested person is no longer required to be kept in criminal record or other difficulties, but must be called to a meeting where he or she will be referred for help.

In Portugal and the Norwegian proposal, decriminalization applies to all drugs.

“My recommendation would be to find some kind of middle ground. Maybe decriminalize some drugs first, but not immediately heroin, amphetamine and cocaine, Clausen says.

Consultative responses have been submitted to the report until the end of this week. Then the government will make a bill on the matter. There may be changes along the way, but Clausen believes the matter is moving forward.

"At least some kind of reform is underway."

An experiment in heroin therapy is even safer. The funding is promised for five years. The results are then evaluated and further decisions are made.

Centers are now being set up in Oslo and Bergen. An address has already been found in Bergen and the position as director of the Oslo clinic was announced this week.

The first patients will probably be enrolled at the turn of the year.

In Oslo, the former drug addict and the current drug political activist Knutsen continues his tour with the photographer in the Oslo that he knows.

There is a lot of drug sales here under the Hausmann Bridge these days, he thinks. Before, the drug community gathered at the train station. Now the scene has shifted a bit.

The brick building houses the city's main safe top area, the Drug Consumption Room, which is now closed due to coronavirus. Therefore, the use now takes place in front of the building, under the sky.

Knutsen's idea of heroin treatment is:

"With heroin treatment, heroin is transformed from a criminal and life-threatening drug into a life-saving drug."

The goals are the same as with ordinary substitution treatment: to balance the chaotic life of addiction and reduce health risks and the need to commit crimes.

Some may switch back to methadone or buprenorphine after a few years of heroin treatment, some may even go into rehabilitation. There is no limit to the duration of treatment.

According to Knutsen, heroin will come as a medicine across the border in the summer to be ready when the clinics open.

The clinics will be open every day from morning to evening. Drug addicts are selected for treatment when conventional substitution therapy with, for example, a synthetic opioid, methadone, has not worked.

"There are some people that buprenorphine and methadone are not suitable for," Knutsen says. "For example, for those with a lot of mental health problems and trauma."

Those selected for heroin treatment come to the clinic at nine in the morning and receive the first dose of heroin a day there. They inject it themselves or swallow a pill. Heroin is never dispensed from the clinic, but must be used on site.

Norway took the model of Denmark, where a similar heroin program has been running for ten years. In Switzerland, the story is even longer.

The second dose of the day is given at the clinic no earlier than six hours after the first, in the afternoon. The clinic has an on-site doctor and nurses who supervise the use.

“The high costs of the system come from business hours and staff. Overdoses may occur, and three nurses may be needed to help a patient, says researcher Clausen.

In addition to the nursing staff, social work representatives are also present at the centers.

You can go half an hour after the summit. In the afternoon, patients receive another dose of synthetic and longer-acting opioid that works overnight. The next morning it all starts again.

Ex-drug addict Knutsen understands that distributing free heroin can sound strange. However, he says it is a healthier alternative for a certain small group than other substitution treatment.

"These people get relief from heroin. And when they do, they do not go right to buy alcohol or amphetamine or cocaine on top of methadone. "

KNUTSEN and CLAUSEN believe the treatment will make life easier for the small group that comes into it. Around 300 addicts are expected to attend.

Still, researcher Clausen does not expect to read headlines about the collapse of heroin deaths.

Knutsen knows that addicts can look forward to the new opportunity no matter how many years. In 2013, Knutsen was already a spokesman for human drug policy, known to the entire nation and was frequently interviewed by the media when he started using drugs again.

The chain of events was triggered by the death of the oldest son from cancer.

“It was a difficult time. It was difficult to find a purpose in life. Life wasn't bearable, says Knutsen.

Cannabis, amphetamine, benzodiazepines, morphine and alcohol came to the rescue. "I used a lot of drugs, a lot."

Again, Knutsen became sober as the grief had changed shape over time. The mental state began to feel more normal. In 2017, he quit. He did it at home and on his own, but to improve his health, he still went into drug treatment.

Several Norwegian media went to see him in drug treatment.

Knutsen believes his story tells something essential about addiction.

“If your life is good, why would you go around there like heroin or amphetamine addict? Addiction shows that you have deeper problems. Mental health problems. "

Therefore, he considers it important to amend the law that removes penalties for use. If the crime stamp is removed from drug use, adolescents may dare to seek help even when use begins to become a problem.

On the other hand, critics of the drug reform in Norway have pointed out that removing the crime stamp can also increase the number of new users, although there is no clear international research evidence for this.

In a recent survey, a fifth of young people in Norway who had not tried cannabis said they could consider doing so if the risk of arrest goes away.

KNUTSEN remembers that the use of cannabis caused him isolation. "The friends' parents forbade them from meeting me."

By ending up on the street in Oslo, the stigma was complete. "People looked at me without mercy, just anger in their eyes."

Now in Norway, times have changed. Knutsen was invited to join the working group preparing heroin treatment.

"The Minister of Health says that in Norway nothing more is done with drug users without consulting them themselves."

Tilbake til nyheter
crossmenu