Medlemskap

Inkludering fremfor utestengelse av ungdom som ruser seg

26. september 2023

Bladet Vesterålen 26. september 2023: Inkludering fremfor utestengelse av ungdom som ruser seg, av Marino Jonassen, FHN Nord.

Den 22. september leste jeg en artikkel i Bladet Vesterålen hvor klubbleder Ivan Andreassen utrykte at han var rystet og at han nå kapitulerer. Andreassen sier videre at kapituleringen begrunnes med at han trenger hjelp av flere voksne. Han begrunner også behovet for flere voksne til stede for å skjerme ungdommen, da tre voksne til stede blir for lite til å kunne ha åpent på forsvarlig vis.

Jeg synes at løsningen som er valgt er dårlig. Kommunen burde heller få inn flere ansatte slik at de kan få bedre oversikt slik at Bø ungdomsklubb kan være åpen for alle. Kanskje noen foreldre kan stille opp på frivillig basis?

Å høre at løsningen til Andreassen blir ekskludering av ett eller flere alderstrinn grunnet dårlig kapasitet er trist. Å utestenge ungdommer fra Bø ungdomsklubb på grunn av rusbruk og dårlig kapasitet kan virke som en umiddelbar løsning for å opprettholde et rusfritt miljø og oversikt. Imidlertid kan denne tilnærmingen være kontraproduktiv og ha negative konsekvenser for de ungdommene det gjelder. Ved å ekskludere sender man et budskap om at de ikke er ønsket eller velkommen på lik linje med de andre som får delta i aktivitetene ved Bø ungdomsklubb. Uavhengig om du har ruset deg eller ikke, så kan ekskludering forsterke følelser av isolasjon og utenforskap. Som igjen kan føre til økt risiko for mer alvorlig rusbruk.

Bø ungdomsklubb er en viktig sosial arena der ungdom kan utfolde seg, utvikle interesser og bygge vennskap. Det er en realitet at noen ungdommer ruser seg. I møte med denne utfordringen er det viktig å reflektere over konsekvenser ved utestengelse. I stedet for å ekskludere, bør vi fokusere på inkludering og tilby støtte og veiledning.

For å håndtere ungdom og rus på en konstruktiv måte, er det avgjørende at de som jobber på ungdomsklubber og foreldrene øker sin kompetanse på dette området. Dette kan gjøres ved å delta på kurs og workshops som fokuserer på rusforebygging og kommunikasjon med ungdom, hvor man kan utvikle ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å håndtere situasjoner knyttet til rus på en adekvat måte. Det finnes mange tilbydere av slike kurs, både statlige og frivillige brukerorganisasjoner.

Åpen dialog

En viktig del av kompetansehevingen er å lære seg å føre en åpen og ærlig dialog med ungdommene om rus. Ved å skape et klima der ungdommene føler seg trygge og ikke blir dømt. Det får man ikke til ved ekskludering.

Langsiktig perspektiv

Det er viktig å huske at ungdomstiden er en sårbar periode der ungdommer eksperimenterer og utforsker sin identitet både med og uten rusmidler. I stedet for å ekskludere ungdommer bør Bø ungdomsklubb og vi som samfunn ta ansvar for å veilede og støtte ungdommen ved å inkludere dem mer ikke ekskludere dem.

Hvordan skal vi nå frem til ungdommene og deres utfordringer ved å ekskludere dem?

Les artikkelen i Bladet Vesterålen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu