Medlemskap

Felles høringsinnspill til «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien»

23. mars 2020

Representanter for A-larm, Foreningen for human narkotikapolitikk, proLAR Nett, RIO, Ivareta og Marborg skriver under på dette høringsinnspillet til Helsedirektoratet.

Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien.

Innledningsvis i notat om prioriteringer står det. «Innholdet i notatet er på et overordnet nivå. Helsedirektoratet vil sammen med helsetjenesten utarbeide mer konkrete prioriteringsanbefalinger for de mest kritiske helsetjenestene».Vi tenker at rus og psykisk helse samlet sett fremstår som en kritisk helsetjeneste som det må utarbeides konkrete anbefalinger for. Men vi har innspill på dette overordnede notatet. Vi vil også vise til punktene som brukerorganisasjonene på rusfeltet utformet som gode målrettede tiltak mot mennesker med rusutfordringer (Kilde1).

• Henteordningene på LAR må tilrettelegges for minst mulig smittefare.

• Det må tilrettelegges for lavterskel substitusjon i alle større byer, også for aktive brukere som ikke er innskrevet i LAR.

• Før utskriving fra TSB, må det være avklart god bolig og oppfølging.

• Det må på plass økonomiske støtteordninger når =Oslo og lignende tiltak stenges.

• Det må settes inn smittetrygge ernærings- og hygienetiltak i alle kommuner.

• Vi må ønske folk velkommen til avrusning, det vil være mindre kostnadskrevende enn respiratorbehandling senere.

Punkter i notat knyttet til psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten. 

Når brevet (kilde 1) var skrevet var det ikke snakk om å stanse planlagt døgnbehandling i TSB i det omfanget vi ser i dette notatet. Dette vil vi advare mot, da det er et kritisk viktigtjenestetilbud for vår brukergruppe. Det vil medføre et økt press på tjenestene, kommunen, brukere, pårørende, og kunne føre til tap av liv. Vi tror også innsøking til TSB vil minke som en følge av virusutbruddet i en overgangsperiode.

Notatet beskriver:

• Planlagte innleggelser og dagbehandling bør opphøre inntil videre. Dette kan få konsekvenser for mange pasienter, og påvirke kommunens tjenester.

• Kommunikasjon mellom nivåene blir viktig. Det kan gjøres unntak ved alvorlige konsekvenser for pasientene og/eller andre.

• Planlagte poliklinisk konsultasjoner minimaliseres/begrenses til et "nødvendig nivå", det vil si tiltak som er nødvendig for å ivareta liv og helse.

• Prioriterte grupper: barn og unge, samt pasienter med alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusmiddelproblem.

Det er bra at barn, unge og alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig rusmiddelproblem skal prioriteres. Vi frykter at vi står overfor store utfordringer med sykdom, dårlig økonomi og høy arbeidsledighet. Alt dette vil få stor betydning på befolkningens psykiske helse og rusbruk det neste året. Det er grunn til å nevne at psykisk helse og rus omtales som et område i notatet. Tjenestene er ofte ulike og i det følgende vil vi peke på to særegenheter innenfor rusfeltet som bør hensyntas i prioriteringene.

• TSB har en rekke solide ideelle aktører som leverer gode tjenester, døgn/poliklinikk

• TSB feltet har en særs høy grad av sosialfaglig arbeidskraft.

Vi ser ikke at somatiske helsetjenester, eller kommuner er tjent med at vi på et så kritisk punkt avbryter planlagt døgnbehandling til rusavhengige. Vi mener at vi kan drifte TSB en periode med lavere tetthet av medisinskfaglig personell gjennom bruk av likepersoner, sosionomer, psykologer samt ordinære miljøarbeidere. Dette tror vi vil kunne avlaste kommuner og somatiske helsetjeneste.

Vi mener at vi ikke bør avslutte poliklinisk behandling, men vi må levere dette så godt vi kan gjennom nye kommunikasjonsformer og av andre aktører, på ulike måtersom er mulig uten smittespredning. 

Til punktet: «Det kan gjøres unntak ved alvorlige konsekvenser for pasientene og/eller andre». Vi vet om overdødelighet, somatiske helseutfordringer og levekår innenfor brukergruppen. Har man rusproblemer og trenger døgnbehandling så får det alvorlige konsekvenser for bruker og/eller pårørende å utsette denne. Det er fra før kritikkverdig mange som får avslag på søknad om behandling. Vi tror at vi under virusutbruddet gjennom å ha et godt TSB tilbud i spesialisthelsetjenesten vil kunne avlaste norske kommuner massivt. Vi vil heller utfordre tjenestene, sykehus, private ideelle og FBV aktører til å samhandle og samordne tjenestetilbudet og best mulig.

Vi ser at våre bekymringer knyttet til konsekvenser fortjenestetilbud, pasienter/brukere og smitte deles av fagrådet og oppsummeres godt i en artikkel (kilde 2), denne stiller vi oss bak.

Tjenester i kommunen

I notatet står det: «Oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten som følge av redusert tilgjengelighet og kapasitet, vil føre til at flere pasienter må få behandling i kommunen». Dette tilsier at kan man drive forsvarlig rusbehandling i TSB med lav dekning av medisinskfaglig personell bør dette opprettholdes for å avlaste kommunene og ikke nedbygges slik notatet skisserer.

I notatet står det: «Lavterskeltilbud må opprettholdes for å gi tilbud til de mest sårbare personene og for å avdekke alvorlig sykdomsutvikling». Vi ser allerede gjennom media oppslag at tjenestetilbudene innen psykisk helse og rus blir kraftig redusert/endret og forringet som en følge av virusutbruddet. Også vi er sterkt bekymret for hvordan virusutbruddet vil ramme mange og gjerne en særs sårbar og utsatt gruppe, 6000 pasienter med ROP-lidelse, beskrevet i kronikk her (kilde 3).

Vi må heller ikke glemme at den største delen av de med såkalte lettere rusutfordringer bor sammen med noen. Det er gjerne barn eller pårørende som kan bli mest skadelidende av nedskalering av døgn eller poliklinikk. Vi vil derfor advare mot nedskalering av avrusningstilbud/akutttilbud, konsekvensene vil bli store, også fordi mange lovpålagte tjenester allerede før krisen er fraværende. Å opprettholde disse tilbudene er å prioritere barn av rusavhengige i praksis.

For noen år siden meldte sykehuset Sørlandet at vi har 1500 alkoholrelaterte dødsfall hvert år, i tillegg har vi ca. 300 overdoser i året, vi vet også at mange rusavhengige begår selvmord. Brukergruppen lever 20 år kortere enn resten av befolkningen. En kost-nytte vurdering ved å stenge tilbud til rusavhengige må altså ta inn over seg et komplekst bilde. For oss er det vanskelig å se at det vil være nevneverdig nytteverdi, konsekvensene derimot vil bli massive. Vi mener derfor det er uetisk og uforsvarlig med så massiv stengning av behandlingstilbud til rusavhengige som notatet legger opp til. Avslutningsvis vil vi peke på at et godt tilbud på TSB feltet vil avlaste somatisk spesialisthelsetjeneste, kommunale legevakter, og pårørende og kunne være smitteforebyggende.

Med vennlig Hilsen 

Tommy Lunde Sjåfjell, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon.  

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Ronny Bjørnestad, proLAR.

Vidar Hårvik, Marborg.

Michael Lindholm, Ivareta.

Heidi Hansen, Rio 

Kilder:

1. https://www.rusfeltet.no/korona-og-okt-smittefare-bruker-og-parorendeorganisasjoner-med-apent-brev-til-helseministeren/#.XnSqYKhKg2x

2. https://www.rusfeltet.no/bekymringsfullt-fra-myndighetene-om-tsb-planlagte-innleggelser-og-dagbehandling-bor-opphore-inntil-videre/#.XnSO0KhKg2x

3. https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/vQK7aV/Mennesker-med-rusproblemer-trenger-ogsa-krisepakker

Tilbake til nyheter
crossmenu