Medlemskap

Årsmelding 2022 - Foreningen for human narkotikapolitikk

27. mars 2023

Her er FHNs årsmelding for 2022 (pdf).

Klippet fra innledningen:

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) er en medlemsbasert interesse- og
brukerorganisasjon på rusfeltet. Vi jobber med å fremme brukermedvirkning og en
skadereduserende narkotikapolitikk, basert på menneskerettighetene. Vi består av aktive og
tidligere rusbrukere og støttespillere. Flere av oss er i legemiddelassistert rehabilitering og har
vært, eller er i rusbehandling. Flere av oss har også pårørendeerfaring

FHN er sentrale i debatten om rusreform og har høstet mye anerkjennelse for dette. Vi jobber
for full avkriminalisering og for en opphevelse av forbudspolitikken, til fordel for fornuftig og
differensiert regulering. Vi har høy aktivitet i media, på arrangementer, i kontakt med politikere
og deltar i en rekke referansegrupper, ekspertråd, brukerråd, utvalg og arbeidsgrupper. FHN har
bredt samarbeid med andre organisasjoner og offentlige og ideelle instanser. Dette
påvirkningsarbeidet er sentralt for oss i FHN og det er noe av årsaken til at alle mediesakene og
de fleste representasjonsoppdragene for 2022 ramses opp i årsmeldingen.


2022 var et særlig aktivt år i foreningen, som bar preg av at vi er i en ruspolitisk brytningstid og
vi fikk oppleve vekst i økonomiske tilskudd fra det offentlige. Vi vokste til å bli en større
organisasjon, med mer midler og flere ansatte. Og vi har endelig begynt å få midler fra flere
kommuner, for å etablere oss skikkelig flere steder i landet. Sånt tas ikke på noen måte for gitt
av oss. Vi er dypt takknemlige for alle medlemmer, frivillige, støttespillere og tilskuddsytere som
gjør kampen for en mer human narkotikapolitikk mulig.


Blant høydepunktene i 2022 var da representanter for venstresiden i Norsk politikk inviterte
FHNs leder Arild Knutsen til Stortinget for å overvære debatten om omkamp for rusreformen og
Arild ble nevnt spesifikt fra talerstolen av en representant for Høyre. Og da representanter for
høyresiden i Oslo-politikken inviterte han til å overvære debatten om innføring av lokal
rusreform i hovedstaden og han ble nevnt spesifikt fra talerstolen av en representant for
Arbeiderpartiet. Henholdsvis i mars og april 2022. Noen særlig tydeligere bekreftelse på at vårt
budskap har nådd fram til maktens korridorer om at vi sårt trenger å få gjennomført en
rusreform, kan vi neppe be om.

Utover året vedtok ytterligere kommuner, særlig i storbyene, egne vedtak om lokale
rusreformer. Vi fikk også uvanlig mange henvendelser fra partiers lokallag, med ønsker om
innspill til partiprogrammer og vi leverte på dem alle.
Et annet særlig høydepunkt i 2022, var da helseminister Ingvild Kjerkol og FHNs leder Arild
Knutsen sto for den formelle åpningen av landets første klinikk for heroinassistert behandling,
(HABiO), med klipping av snor.

Vi var også tilstede da Høyesterett behandlet de tre sakene i april, som førte til en de facto
avkriminalisering av personer med rusutfordringer og vi engasjerte oss sterkt gjennom året i
anledning kommunale rådgivningsenheter for russaker, som ble opprettet i juli.
2022 utmerket seg også ved at vi fikk bidra til å sette agenda for debatten om legalisering av
cannabis og vi opplevde det slik at debatten endelig begynner å få fotfeste i den offentlige
diskursen.
2022 var preget av mange store saker og høy aktivitet blant våre frivillige, særlig i Oslo, Bergen,
Trondheim, Harstad og Ålesund. Det kan man se av listen over representasjonsoppdrag og
medieoppslag lenger ned i årsmeldingen

Vi deltok mer på internasjonalt plan enn noen gang tidligere. Både hos FNs narkotikakommisjon
med eget seminar om erfaringer med avkriminalisering i Norden, på internasjonale konferanser
og gjennom samarbeid med Internasjonal Drug Policy Alliance (IDPC), International Network of
People Using Drugs (INPUD). Arild Knutsen og John Melhus reiste til Island og ga innspill til en
kommende rusreform, deltok på stiftelsesmøte for brukerorganisering, stilte på nasjonalt
nyhetsinnslag om avkriminalisering og holdt tale på en skadereduksjonskonferanse.

Et år er fullt av både oppturer og nedturer og vi har som brukerorganisasjon, med tett kontakt
med rusmiljøer, hatt mye tungt å stå i. Desto mer betyr fremgangen i politikken og disse
høydepunktene for oss. Flere blant oss har også blitt møtt med stigmatiserende holdninger,
utfordringer i nærmiljøet som følge av verv i FHN og i forbindelse med markeringene av
overdosedagen i Ålesund, der Michelle Muren, Arild Knutsen og Eva-Brit Langva holdt foredrag
for videregående skole-elever, ble de trukket inn på rektors kontor i forkant med beskjed om å
ikke nevne verken avkriminalisering eller legalisering. De ble også forsøkt stanset midt i
foredragene og det på en måte som gjorde at selv elevene reagerte og de fikk fortsette.

Også samarbeidet med andre organisasjoner og instanser har blitt styrket i 2022, og i
sommer åpnet vi det brukerstyrte Huset Bergen - et samarbeidsprosjekt mellom proLAR Nett, A-larm og FHN. Med stor støtte fra Bergen kommune som vi er veldig takknemlig for.
Huset Bergen har siden oppstart hatt stor suksess i både besøkstall og som arena for
personer med rusutfordringer i Bergen. Husets ansatte og frivillige arbeider også utenfor
Huset som miljøvandrere i byens åpne rusmiljø. Huset benyttes også som kunnskapsbank
for utdanningsinstitusjoner og studenter i regionen.

Vi påbegynte også etableringen av Huset Oslo i 2022, takket være økonomisk støtte fra
Oslo kommune og Helsedirektoratet. Huset i Oslo ble helt på slutten av året forankret i
lokaler på Torshov, og har med sin beliggenhet nærhet til Ullevål sykehus og HAB -
Heroinassistert behandling. Huset Oslo har fra starten involvert pasientgruppen i HAB og
LAR i oppussing og istandsetting av Huset Oslo. Formell åpning planlegges i starten av
2023.

Les hele årsmeldingen her.

Tilbake til nyheter
crossmenu