Medlemskap

Positiv forskjellsbehandling heller enn diskriminering

23. mai 2023

Rusfeltet.no 23. mai 2023: Positiv forskjellsbehandling heller enn diskriminering

Rusfeltets Hovedorganisasjons Nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner ber om gjennomgang av NAVs diskriminerende praksis overfor pasienter med rus- og psykiske lidelser.

Vi ønsker i tillegg positiv særbehandling av en utsatt pasientgruppe for å minke gapet i levealder. 

Personer med rus- og psykisk helseutfordringer diskrimineres

I Aftenposten 10. mai 2023 skrev overlege Inger Margrete Foldøy Hageberg, leder i Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin og psykiater Lars Lien, professor og leder i Norsk psykiatrisk forening om diskriminering og usaklig forskjellsbehandling overfor personer med rus og psykiske lidelser. Det handler om at NAV trekker trygden til pasienter i døgnbehandling i rus- og psykisk helsefeltet. Dette gjøres ikke overfor andre pasientgrupper og er negativ særbehandling og diskriminering av en gruppe pasienter. Konsekvensen er at pasienter enten kvier seg for å dra i behandling, eller de avslutter oppholdet for tidlig.

Egenandeler er en utfordring for mange

Vi er svært lettet over at regjeringen klarte å løse opp i problemet med egenandeler i LAR.  Imidlertid mener vi egenandeler ved alle helsetjenester for de med rus- og psykiske lidelser bør fjernes, nettopp slik Lien og Hageberg foreslår. 

Allerede i 2014 kunne man lese i Aftenposten «Rusavhengige bør få gratis fastlege». Saken referte til Norheimutvalget som i en NOU om prioriteringer i helsetjenestene i 2014 pekte på at fritak av egenandel kan gi stor helsegevinst for få ressurser, for personer med rus og psykisk helseutfordringer. 

Problemet med egenandeler ble også pekt på av Stoltenbergutvalget i 2010, i denne utredningen ble vi minnet på at: "før 2005 var det ingen egenandel for rusbehandling" (side 35). De siste tiders reformer og opptrappingsplaner har altså økt terskelen til behandling for mange.

Vi har ved flere anledninger, de siste årene, meldt vår bekymring om egenandeler. I 2018 sendte vi et brev til daværende helseminister Bent Høie, der vi ba om et generelt fritak for egenandeler for personer med rus og psykisk helseutfordringer. I brevet begrunnet vi dette med: «Mennesker med alvorlig rusavhengighet har langt lavere levealder enn resten av befolkningen. Livsstil, bosituasjon og sosial marginalisering må ikke bli til hinder for at rusavhengige får tilgang til ordinære helsetjenester på linje med andre pasientgrupper». Det er lite som tyder på at dette er noe bedre i dag, og vi vil derfor støtte oppfordringen fra Lars Lien og Inger Margrethe Foldøy Hagerup som oppfordrer regjeringen til å:

  1. Instruere Nav til å stoppe reduksjonen i trygdeytelser for pasienter i behandling innenfor rus og avhengighet og psykisk helsevern umiddelbart.
  2. Instruere alle helseforetakene om ikke å ta oppmøtegebyr for pasienter med rus og psykiske lidelser.
  3. Sørge for at alle kommuner gir pasienter med ruslidelser og psykiske lidelser fritak for egenandeler fra 1. januar hvert år.

Menneskerettighetene til personer med rusutfordringer

Vi mener det gang på gang kommer eksempler på at personer med rusproblemer diskrimineres i møte med helse- og omsorgstjenestene. Det gjenstår mye før denne gruppen opplever reell likeverdighet i møte med helse- og omsorgstjenestene. Som eksempel kan vi nevne en artikkel i sykepleien som pekte på at personer med ruslidelser ofte får dårlig smertebehandling fordi man mistenker pasienten for å være manipulerende og russøkende. 

Jevnlig leser vi også om personer med ruslidelser som bor på måter vi aldri ville godtatt for andre deler av befolkningen. Personer med rusproblemer mottar verken likeverdige helse-, eller sosiale tjenester. Noe må gjøres for å bedre dette utfordringsbildet. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) kom i fjor med rapporten «Rus og menneskerettigheter», der de foreslår en rekke tiltak: Vi gjengir to av disse her:

1). Myndighetene bør styrke helsetilbudet til personer med ROP-lidelser, herunder sikre tilstrekkelig tilgang til somatisk og psykisk helsehjelp, samt styrke gruppens boligtilbud.

2). «Myndighetene bør utrede hvilket faktisk og rettslig behov det er for et diskrimineringsvern for personer som bruker rus, og om det bør gjøres endringer i lovgivning og praksis for å bedre ivareta denne gruppens menneskerettslige vern mot diskriminering». 

Når Lien og Hagberg peker på forskjellsbehandlingen fra NAV der en gruppe pasienter trekkes i trygd på bakgrunn av at de mottar behandling, er det lett å være enig i at dette er diskriminering. Det er også lett å være enig med NIM i at diskrimineringsvernet bør utredes og at vi må styrke helsehjelpen til personer med rop-lidelser. Vi mener fjerning av egenandel er blant de viktigste tiltakene for å oppnå dette.

Positiv særbehandling

Likhetsprinsippet står sterkt i Norge, det er nedfelt i grunnlovens §98. Imidlertid gis det åpning for å særbehandle grupper for å oppnå reell likestilling. Vi vet i dag at personer med rus- og psykisk helseutfordringer ikke opplever reell likeverdighet i møte med velferdsapparatet. Vi foreslår derfor å positivt særbehandle personer med rus og psykisk helseutfordringer for å fremme likestilling og likeverdighet i helsetjenestene, og fjerne alle egenandeler i disse. Vi har egentlig ikke råd til å la være. Så lenge denne gruppen lever 20 år kortere enn resten av befolkningen, må vi prøve det som prøves kan. Både i 2010, i 2014 har egenandelsordningen blitt foreslått fjernet. Når det nå foreslås igjen, håper vi på gjennomslag for å bedre levekårene og livskvaliteten til en svært utsatt gruppe.  

Med vennlig hilsen

Tommy Lunde Sjåfjell, A-larm bruker og pårørendeorganisasjon
Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk - FHN
Vidar Hårvik, leder Marborg
Ronny Bjørnestad, leder i proLAR Nett
Michael Lindholm, leder i Ivareta
Marius Sjømæling, generalsekretær, Barn av Rusmisbrukere – BaR
Asbjørn Larsen, nestleder RIO

Les saken på rusfeltet.no her.

Tilbake til nyheter
crossmenu