25. februar 2018

FHN og FN

 


FHN som representant i FN


 

Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) har i over 11 år arbeidet med pragmatisk skadereduksjon for rusavhengige, deriblant med utdeling av brukerutstyr på gatenivå. FHN har også utført et viktig arbeid med å påvirke narkotikapolitikken samt rusbehandlingen, der FHN kjemper for å bedre rettighetene og behandlingen til rusavhengige. I tillegg har FHN opprettet den årlige markeringen «Stoffbrukerdagen», som blir avholdt den 18. november i hele Norge. Gjennom taler og parader står en sammen og viser sin støtte for dem som på en eller annen måte har utfordringer knyttet mot rusavhengighet.

Gjennom årene har FHN opparbeidet seg en anerkjennelse, både nasjonalt og internasjonalt, og i 2017 ble FHN tildelt den æren å bli tatt opp som representant for norske brukerorganisasjoner i FN rådet.

 

Special Consultative Economic and Social Council UN

Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) ble, som eneste brukerorganisasjon fra Norge, i 2017 tildelt æren av å få “Special Consultative Economic and Social Council UN”, som forkortet er ECOSOC.

ECOSOC er FNs økonomiske og sosiale råd som er et av hovedorganene i De forente nasjoner (FN), og støtter FNs generalforsamling med å fremme internasjonalt økonomisk og sosialt samarbeid og utvikling.

Utvalget bestemmer ikke, men anbefaler. Disse anbefalingene blir vurdert av ECOSOC, der ECOSOC besluttet å godkjenne anbefalingene, og dette medført at FHN ble tatt opp som medlem i FN.

 

FHN deltar på CND Wien 2018 

Et resultat av dette er at FHN kan delta på FNs samlinger. FHN har blitt invitert og skal delta på “61st Session of the Commission on Narcotic Drugs (CND)” (Du kan lese invitasjonen til CND ved å trykke på linken), som vil bli avholdt den 12-16 Mars 2018 i Wien.

GWB. Remarks to United Nations General Assembly.

 

Om UNODC

UNODC er en global leder i kampen mot illegale rusmidler og internasjonal kriminalitet. Etablert i 1997 gjennom en fusjon mellom De forente narkotikakontrollprogrammet og Senter for internasjonal kriminalitetsforebygging, opererer UNODC i alle regioner i verden gjennom et omfattende nettverk av feltkontorer. UNODC er avhengig av frivillige bidrag, hovedsakelig fra regjeringer, for 90 prosent av budsjettet.

UNODC har mandat til å bistå medlemmene i deres kamp mot ulovlig narkotika, kriminalitet og terrorisme. I tusenårsdeklarasjonen bestemte medlemslandene seg også å intensivere innsatsen for å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet i alle sine dimensjoner, for å fordoble innsatsen for å gjennomføre forpliktelsen til å motvirke verdens narkotikaproblem og å ta samordnet handling mot internasjonal terrorisme.

De tre pilarene i UNODC arbeidsprogrammet er:

  • Feltbaserte tekniske samarbeidsprosjekter for å styrke medlemsstaters kapasitet til å motvirke ulovlig narkotika, kriminalitet og terrorisme
  • Forskning og analytisk arbeid for å øke kunnskap og forståelse av narkotika og kriminalitet og utvide bevisgrunnlag for politiske og operasjonelle beslutninger
  • Normativt arbeid for å bistå stater i ratifikasjonen og gjennomføringen av de relevante internasjonale traktatene, utviklingen av nasjonal lovgivning om narkotika, kriminalitet og terrorisme, og levering av sekretariat og materielle tjenester til traktatbaserte og styrende organer

UNODC arbeider for å forfølge sine mål for å integrere og integrere kjønnsperspektivet, særlig i sine prosjekter for å levere alternative levebrød, samt de som er oppført mot menneskehandel.

 

Om CND

Kommisjonen om narkotiske stoffer (CND) ble opprettet ved ECOSOC i 1946 for å bistå ECOSOC med å overvåke anvendelsen av de internasjonale narkotikakontrolltraktatene. I 1991 utvidet Generalforsamlingen (GA) mandatet til CND for å kunne fungere som styrende organ i UNODC. ECOSOC ba CND om å strukturere sin agenda med to forskjellige segmenter:

  • Et normativt segment for uttømmelse av traktatbaserte og normative funksjoner
  • Et operasjonelt segment for å utøve rollen som styrende organ i UNODC

Den politiske erklæringen og handlingsplanen for internasjonalt samarbeid mot en integrert og balansert strategi for å bekjempe verdens narkotikaproblemer fra 2009 er hoved politikk dokumentet for FNs veiledende tiltak fra det internasjonale samfunnet på dette feltet. Det bekrefter den viktigste rollen som CND spiller som en av FNs organer med hovedansvar for narkotikakontroll. I tråd med sine mandater overvåker CND verdens narkotikasituasjon, utvikler strategier for internasjonal narkotikakontroll og anbefaler tiltak for å takle verdens narkotikaproblem.

Kommisjonen vedtok på “High Level Review” i mars 2014 den felles ministeroppgave, som identifiserer prestasjoner, utfordringer og prioriteringer for videre tiltak.

I den politiske erklæringen og handlingsplanen for 2009 anbefalte kommisjonen om narkotika at generalforsamlingen holdt en spesiell sesjon om verdens narkotikaproblem. CND ledet forberedelsene til UNGASS i 2016 og forhandlet om utfallsdokument. Kommisjonen arbeider med oppfølging av UNGASS, gjennomføring av anbefalinger i utfallsdokumentet, på vei til måldatoen for den politiske erklæringen og handlingsplanen i 2019.

CND møtes årlig når den vurderer og vedtar en rekke beslutninger og vedtak. CND samles regelmessig for å gi politisk veiledning til UNODC. Mot slutten av hvert år kaller CND sammen og møtes på en oppsummeringskonferanse for å vurdere budsjett- og administrasjonsforhold som styrende organ i FNs narkotikaprogram.

Datterselskapene i CND er underkommisjonen om ulovlig narkotikahandel og nærstående saker i Nær- og Midt-Østen og møtene til lederne av nasjonale narkotikakriminalitetstjenester (HONLEAs) for Afrika, Asia og Stillehavet, Latin-Amerika og Karibia, og Europa henholdsvis. Formålet med disse møtene er å samordne aktiviteter og overvåke nye trender innen de respektive regionene. Anbefalingene fra tilknyttede organer sendes til sesjonene i CND for behandling og oppfølging.  

FNs kontor i Wien, Østerrike