Til fhn.no forside

FHNs vedtekter :

Vedtekter for:
Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
(The Association for Humane Drug Policies.)

(Sist revidert sommeren 2012)

1. Formål
- Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) skal fremme en skadereduserende narkotikapolitikk og arbeide for utvikling av sosiale, faglige, utdanningsmessige og yrkesmessige tilbud til rusavhengige og tidligere rusavhengige.
- FHN skal arbeide for rusforebyggende tiltak og for inkluderende tiltak for folk med rusproblemer.

2. Virksomhet

 • FHNs representanter skal etter beste evne fremme (aktive og tidligere) brukeres interesser. FHN skal sikre at rettighetene og mulighetene til brukere av ulike rusmidler blir ivaretatt og representert.
 • FHN skal delta aktivt i narkotikapolitisk arbeid ved innlegg på konferanser og seminarer, ved foredrag, i media, ved lobbyvirksomhet, samt på andre måter som er forenlig med foreningens formål og verdier.
 • FHN skal bidra til utvikling og søke samarbeid med nasjonalt, nordisk og internasjonalt nettverkssamarbeid for skaderedusering, være aktive mot forskningsfelt og behandlingsfelt samt arbeide for legalisering til fordel for regulering, forebygging, rettspleie og kriminalreform.
 • FHN skal være en støtte for brukere og deres pårørende. FHN er oppsøkende og skal være et møtested som sosialetisk tilbud.

3. Verdier og grunnsyn

 • FHN er livssynsmessig og partipolitisk uavhengig.
 • FHN skal arbeide for utviklingen av et solidarisk samfunn basert på verdier som demokrati, likeverd, toleranse og medmenneskelighet.
 • FHN legger til grunn for sitt arbeide at alle mennesker har samme iboende verdighet og alle har lik rett til sikkerhet og livsutfoldelse, så lenge det ikke skader andre.
 • FHNs verdier er forøvrig uttrykt ved FNs menneskerettighetserklæring og Earth Charter.

4. Medlemskap
Enhver som støtter FHNs formål og grunnsyn kan bli medlem.
Den som har meldt seg inn, og ikke senere meldt seg ut, regnes som medlem av FHN.

5. Ungdom for human narkotikapolitikk UHN.
UHN kan melde sine medlemmer inn i FHN mot kr 1,- pr. medlem. Ved fylte 26 år tilbys medlemmet ordinært  medlemskap i FHN.

6. Oppretting av lokallag.
Styret har fullmakt til å utarbeide retningslinjer og vedtekter for opprettelse av lokallag.

7. Styret

 • FHN skal holde til i Oslo og ledes av et styre bestående av brukere og brukervenner. Styret skal bestå av 1 leder, 1 nestleder, 1 kasserer, 2 styremedlemmer og opptil 5 varamedlemmer.
 • 3 av styrets medlemmer velges for 2 år. Øvrige medlemmer av styret samt varamedlemmer velges for 1 år.
 • Leder og nestleder skal ha brukererfaring.
 • Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg.
 • Styret kan delegere myndighet og ansvar til et servicekontor og eller egne arbeidsgrupper.
 • Styret kan ansette daglig leder for foreningen.
 • Ved stemmelikhet i styret har styrets leder dobbeltstemme.
 • UHN kan oppnevne en representant som har møte, tale og forslagsrett på styremøtene

8. Signaturrett
Styrets leder har signaturrett .

9. Prokurarett
Styrets leder har prokurarett.

10. Årsmøtet

 • Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.
 • Årsmøtet skal avholdes hvert år i løpet av første halvår.
 • Styret har ansvar for innkallelse, samt for forberedelse og gjennom­føring av årsmøte. Årsmøtet innkalles med 2 - to - måneders varsel.
 • Alle foreningens medlemmer har møte- og talerett til årsmøte. De som før årsmøtet settes har betalt kontingent til FHN for inneværende år, har dessuten stemmerett på årsmøte. Årsmøte kan med 2/3 flertall vedta å gi også de som ikke har betalt kontingent stemmerett.
 • Forslag som skal behandles på årsmøtet sendes styret senest 1 - en - måned før årsmøte. Styret videresender disse med alle sakspapirer til medlemmene innen 2 uker før årsmøte.
 • Årsmøtet skal behandle:
  - Styrets årsberetning.
  - Regnskap.
  - Budsjett.
  - Innkomne forslag.
  - Kontingent.
  - Valg.
  - Eventuelt.

11. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av 4 - fire - styremedlemmer.
Ekstraordinært årsmøte kan også innkalles av 10% av medlemmene.

12. Vedtektsendringer
Vedtektene kan endres ved avstemning på årsmøtet. Det kreves 75 % flertall av avgitte stemmer for at en vedtekt skal kunne endres.

13. Oppløsning
For at oppløsning skal finne sted må det vedtas med 75% flertall på 2 etterfølgende ordinære årsmøter. Ved oppløsning skal foreningens eventuelle formue tilfalle Fransiskushjelpens Sykepleie på hjul sin Gatetjeneste.

Til toppen av sida Til fhn.no forside Valid HTML 4.01