Til fhn.no forside

FHNs vedtekter for lokallag:

Vedtekter for lokallag i:
Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)

§ 1

Lokallagets navn er: Foreningen for human narkotikapolitikk, ........... lokallag.

§ 2

Når noen medlemmer ønsker å opprette et lokallag, så må det sendes en søknad til hovedstyret i FHN om godkjenning av opprettelsen. Minst en representant fra FHNs hovedstyre skal delta på lokallagets stiftelsesmøte for at dette skal være gyldig.

§ 3

Lokallaget skal arbeide i samsvar med FHN sine vedtekter og retningslinjer.

Styret skal bestå av minst fem medlemmer. Styret skal velges på stiftelsesmøtet/årsmøte. Minst 2 av styrets medlemmer skal ha brukererfaring. Styret bør bestrebe seg på at leder og nestleder har brukererfaring.

§ 4

Hvert lokallag er selv ansvarlig for å følge god regnskapskikk og holde seg til gjeldende regler iht. regnskapsloven.

§ 5

Alle FHN sine medlemmer skal betale kontingent til FHN. Hovedstyret er ansvarlig for fordeling av kontingentmidlene. Lokallagene vil fra første hele kalenderår få tildelt 30 prosent pr. innbetalt kontingent innen sin kommune. Lokallagets styre står fritt til å søke om lokale midler i sin kommune. Ved særskilte behov, kan lokallaget søke hovedstyret om ekstra midler.

§ 6

Alle lokallag skal fortløpende informere hovedstyret om prosjekter som blir startet/avsluttet.

Lokallag i FHN skal så langt det er mulig jobbe mot at alle medlemmer får tilnærmet samme tilbud i alle lokallag vedrørende informasjon og bistand.

FHN sitt hovedstyre plikter å bistå lokallagene med informasjon og bistand.

Dersom et lokallags virke kommer i strid med FHN sine vedtekter, har hovedstyret fullmakt til å oppløse lokallagets styre.

Til toppen av sida Til fhn.no forside Valid HTML 4.01