Til fhn.no forside 0f949320-6e91-4294-953e-b705b363ed70

Brukerne selv har blitt spurt. Nå foreligger rapporten: Det gode liv med LAR?
av Arild Knutsen 3. mars 2007

REHABpiloten har initiert en kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Studien er utført i samarbeid med narkoman.net, LAR-Nett Norge  og Schering-Plough. . Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk (REK) Øst-Norge. Til sammen er det rundt 4000 personer i LAR. Via LAR-Nett Norge og narkoman.net sin adresseinformasjon har de forespurt 674 av klientene i LAR. 227 har svart. Altså en svarprosent på 34. Det påpekes i rapporten at det er sannsynlig at det er de mest velfungerende LAR-brukerne som har svart.

Vi gratulerer og takker med dette REHABpiloten, LAR-Nett Norge og narkoman.net for en interessant studie som vi leser med den største interesse.

Det fremkommer en del oppsiktsvekkende tall som bør føre til debatt om den videre praktiseringen av legemiddelassistert rehabilitering. Samtidig finner vi at rapporten i seg selv, fungerer som kritikk til de som har uttalt seg negative til denne behandlingsformen. I mange oppslag i mediene, har aktører på rusfeltet uttalt seg skeptiske og negative til legemiddelassistert rehabilitering og en eventuell utvidelse av denne behandlingsformen. Rapporten indikerer at dette er en god og livreddende behandling, til tross for at utdelingsapparatet har et stort forbedringspotensial.

Vi finner grunn til å trekke fram at 92 prosent av de som svarte, sier de henter medisinen 1 til 5 ganger i uken. Og det til tross for at 74 prosent skal ha vært i LAR i mer enn to år. Dette illustrerer en mistillit til pasientene som ikke likner behandling av noen andre pasientgrupper. De strengeste regimene ligger i følge rapporten, i Vest og Midt-Norge. Her skal det være størst intoleranse for bruk av andre rusmidler.

Metadon - og Subutexbrukere må være den eneste pasientgruppen av alle, som blir skrevet ut av behandling ved tilbakefall eller alternativ livsstil. En tredjedel sier seg mindre fornøyd med behandlingen. Syv av ti sier de er misfornøyde med informasjon om alternative legemidler. Det er særlig de yngste som hevder at de ikke har fått denne informasjonen.

Cirka 40 prosent av de spurte sier de fremdeles bruker illegale rusmidler, eller medisiner om du vil. Metadon og Subutex er åpenbart gode substitutter mot opiatavhengighet spesielt, men ikke dekkende mot rusavhengighet generelt. Metadon og Subutex demper opiatsuget, men LAR-regimet kan trygt sies å være ikke terapeutisk, med sin overdrevne kontrollvirksomhet og mangel på tillit.

I rapporten sier også 76 prosent av de spurte at de er en del deprimerte. Bare 31 prosent av disse skal ha fått tilbud om psykososiale tiltak. Vi minner her om sannsynligheten for at det er de mest velfungerende LAR-brukerne som har svart.

Metadon og Subutex er gode midler til sitt bruk. Det redder liv og bedrer livssituasjoner betraktelig, men mest ut av den ytterste nøden. Vi er ikke fornøyde før samfunnet lar brukerne delta i samfunnet helt og fullt. Vi er ikke så naive at vi tror vi kan presse mer penger inn i denne behandlingen. Likevel ser vi at ting kan gjøres langt bedre med den samme økonomi. Vi finner grunn til å minne om at LAR-regimet bruker ett hundre millioner på tvungne urinprøver av LAR-klienter på generelt grunnlag, i tillegg til at utdelingshyppigheten er overaktiv. Vi henviser i denne sammenheng til vår underskriftskampanje mot tvungen urintesting av metadon - og Subutexbrukere, på generelt grunnlag.

La oss få pengene fra kontrolltyranniet og laboratorievirksomheten og over til brukerne! Livssituasjon og muligheter i livet, er avgjørende for behandlingens utfall. e3178af8-56be-44b1-bb09-839f17fed92b

54 prosent melder at LAR-medikamentet har negativ effekt på seksuallyst og evne. Særlig gjelder dette for metadonbrukerne. 88 prosent mener at legemiddelet har hatt positiv effekt på livskvaliteten.

Ved innføring av legemiddelassistert rehabilitering, fikk rusmiddelavhengige pasientrettigheter, inkludert rett til individuell plan. Undersøkelsen viser at 57 prosent av de som svarte, ikke har det. Dette kan ikke anses som annet enn regelbrudd. Det ser ut til at LAR-regimet er mer opptatt av kontrolltyranniet sitt, enn å informere pasientene om deres rettigheter og sikre at de overholdes. 9df5769a-74d5-443d-8fbe-d168ccacacce

68 prosent av LAR-pasientene har hepatitt C. Det kanskje mest oppsiktsvekkende funnet i rapporten er at kun en tredjedel av de som svarte, sier de har fått tilbud om behandling mot denne sykdommen.

Vi anbefaler rapporten på det sterkeste og håper den kan skape større forståelse for endringene som må til for å få bedre resultater av behandlingen. En særlig hyggelig side ved rapporten, er at brukere selv har fått slippe til med uttalelser i halvparten av rapporten.

Rapporten kan lastes ned fra forsiden til rehabpiloten.no og forsiden til narkoman.net, der er det også mulighet for å legge inn kommentarer.

 

Arild Knutsen, leder

Foreningen for human narkotikapolitikk

Til toppen av sida Til fhn.no forside